NederlandsEnglish

Privacyverklaring

Lees hieronder de privacyverklaring van 6P Consultancy en/of download de privacyverklaring hier als pdf.                                            
 

                                                         Privacyverklaring

6P Consultancy verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy verklaring informeren wij u duidelijk en transparant hoe dit gebeurt.

Begripsomschrijving van persoonsgegevens
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

Persoonsgegevens
6P Consultancy verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • CV
 • Diploma’s
 • Gegevens betreffende dienstverband of arbeidsverleden
 • Foto
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • Assessmentresultaten


Doeleinden
6P Consultancy verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Om haar opdracht richting haar opdrachtgever goed te kunnen uitvoeren;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;


Het verkrijgen van persoonsgegevens   
6P Consultancy verkrijgt persoonsgegevens via email, telefoon, de contactformulier van de website en assessments.

Gebruik van cookies
6P Consultancy maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Inzicht in de persoonsgegevens
De consultants werkzaam bij 6P consultancy hebben inzicht in de persoonsgegevens, alsmede de opdrachtgevers en waar van belang de associés van 6P Consultancy. 6P Consultancy stelt de persoonsgegevens niet beschikbaar aan derde en externe partijen. 

Wanneer u inzage wenst in uw persoonsgegevens, kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij 6P Consultancy (zie website voor contactgegevens). Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn van persoonsgegeven
6P Consultancy zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. De maximale bewaartermijn is vijf jaar.

Beveiliging van persoonsgegevens
6P Consultancy vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen, misbruik, verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft 6P Consultancy passende beveiligingsmaatregelen genomen in overleg met Profast IT Services te Eindhoven.

Uw rechten
U heeft het recht om 6P Consultancy een schriftelijk verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens.
Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u schriftelijk verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door 6P Consultancy, laat dit dan vooral aan ons weten (zie de website voor contactgegevens). Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 augustus 2018.

6P Consultancy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyverklaring. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.